חזרה למילון המונחים

רווח והפסד

דוח רווח והפסד הוא דוח שמסכם את התוצאות הכספיות (הכנסות, הוצאות ורווחים) של פעילות החברה בפרק זמן מסוים, לרוב שנתי. הדוח לרוב מוצג בצורה רב שלבית המאפשרת ניתוח של מקורות הרווח של החברה. הודח כולל חישוב רווח גולמי (ברוטו), חישוב הרווח התפעולי, חישוב רווח/הפסד לפני מס הכנסה, וחישוב רווח/הפסד נקי.