חזרה למילון המונחים

דוחות כספיים

דוחות כספיים מתייחס לארבעה סוגים של דוחות – מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על תזרים המזומנים, דוח על השינויים בהון העצמי. דוחות אלה מתארים את מצבה הכלכלי של החברה ומופקים לרוב כל שנת כספים, חצי שנה או רבעון.