back arrow חזרה לקורסים

מה חשוב לדעת על דו”ח רווח והפסד? נפלאות טבלת הוצאות והכנסות

  • מאת: אביעד שורק (Aviad Sorek)
  • יול 26, 2023
  • |
  • 2 min.

הקמת סטארט-אפ דורשת יותר מחלומות גדולים, היא דורשת תכנון פיננסי קפדני. אחד הכלים החשובים לניהול פיננסי יעיל הוא בניית דו"ח רווח והפסד (P&L) ויש כאלו שיקראו לדו"ח הזה – טבלת הוצאות והכנסות. ניהול מקצועי של דו"ח רווח והפסד יכול להיות המקפצה שלכם במציאת משקיעים וצמיחה של הסטארט-אפ. אז מה צריך להופיע בדו"ח הזה? ומתי CFO נכנס לתמונה?

מהו דו"ח רווח והפסד ?

דו"ח רווח והפסד או בשמו הלועזי Profit and Loss) P&L) הוא הדו"ח הבסיסי והמרכזי ביותר בדוחות הכספיים של כל סטארט-אפ. דו"ח זה מסכם את כל ההכנסות וההוצאות של הסטארט-אפ שלכם בתקופת זמן קצובה. הדו"ח בנוי כך שהוא מסווג את ההכנסות וההוצאות על פי מקורות וסוגים. סיווג זה מאפשר לזהות כיצד הסטארט-אפ שלכם מרוויח בדרכים שונות כמו רווח שאינו כולל פעילות מימון, רווח לפני מס, רווח תפעולי, וכמובן הרווח הנקי של הסטארט-אפ.

מה תמצאו בדו"ח רווח והפסד ?

1. שורת הכנסות: בתחילת הדו"ח תופיע שורת הכנסות. יש להזין את ההכנסות מפעילות שוטפת בלבד, המשמעות היא סכומים שהתקבלו בחברה בשל מכירת מוצרים או שירותים בתקופת הדו"ח. ההכנסות נרשמות נטו לאחר ניכוי של זיכויים והנחות.
2. עלות המכירות: כל הוצאות החברה בתקופת הדו"ח שהוצאו בשביל לייצר את מוצריה או שירותיה. ההוצאות כוללות חומרי גלם, שכר עבודה, ארנונה, שכירות, חשמל, מים וכו'. לעתים סעיף זה יכלול הוצאות פחת .
3. רווח גולמי: הכנסות החברה לאחר ניכוי עלות המכירות.
4. הוצאות מו"פ (מחקר ופיתוח): הוצאות על פיתוח ומחקר של מוצרים ושירותים חדשים.
5. הוצאות מכירה שיווק והפצה: כל ההוצאות הנוגעות לשיווק ופרסום החברה או מוצריה. לדוגמא פרסום במדיה, כנסים שיווקיים ועוד.
6. הוצאות הנהלה וכלליות: הוצאות אלו כוללות את שכר עובדי המנהלה והמנהלים, כמו גם את אחזקת משרדי ההנהלה.
7. רווח תפעולי: רווח לפני ריביות, ומיסים. זהו נתון חשוב המסייע להבנת שוויה הריאלי של החברה.
8. הכנסות/הוצאות אחרות: ההכנסות או ההוצאות שאינן מייצגות או קשורות לפעילות השוטפת של החברה.
9. הכנסות/הוצאות מימון: הכנסות והוצאות הנוגעות לריבית או הצמדה על הלוואות, השקעות וכדומה.
10. רווח לפני מס: הרווח שנשאר לאחר כל ההוצאות.
11. רווח נקי: הרווח הנקי של הסטארט-אפ לאחר הורדת מס.

צריכים לעשות סדר בנתונים? בשביל זה יש CFO

CFO, סמנכ"ל הכספים של הסטארט-אפ, הוא שחקן מפתח בניהול הפיננסי של הסטארט-אפ וביצירת דו"ח הרווח וההפסד של החברה . CFO מבצע פעולות חשובות לפני ואחרי בניית הדו"ח:

  • איסוף נתונים פיננסיים: סמנכ"ל הכספים מפקח על איסוף נתונים פיננסיים ממחלקות ומקורות שונים בתוך הסטארט-אפ. הוא מבטיח שמתקבלים נתונים מדויקים ומהימנים.
    ניתוח ופרשנות: CFO מנתח את הנתונים הפיננסיים ומכין את דוח הרווח וההפסד. סמנכ"ל כספים מיומן יפיק תובנות משמעותיות ויזהה מגמות חיוביות ושליליות בניהול הסטארט-אפ.
  • תקצוב וחיזוי: CFO משתמש בנתונים פיננסיים היסטוריים ועדכניים כדי לפתח תחזיות הכנסות והוצאות ריאליות לעתיד. זה עוזר לסטארט-אפים להגדיר יעדים פיננסיים, להקצות משאבים ביעילות ולעקוב אחר ההתקדמות שלהם.
  • אסטרטגיה ותכנון פיננסיים: CFO עובד בשיתוף פעולה הדוק עם מנכ"ל הסטארט-אפ כדי לפתח אסטרטגיות ותוכניות פיננסיות המבוססות על התובנות שהושגו מדו"ח הרווח וההפסד. הוא מספק המלצות על אסטרטגיות תמחור, אופטימיזציה של עלויות ויצירת הכנסות, ומסייעים לסטארט-אפ להשיג הצלחה פיננסית וצמיחה.
  • מבנה הדוח: הדוח שפורט לעיל הוא במבנה בסיסי, ניתן לבנות את הדוח בצורה מפורטת יותר המפרידה בין סוגי הוצאות שונים כך שניתן יהיה למדוד בצורה מהימנה גם יחידות משנה בחברה.

אין ספק שצריך CFO מיומן ובעל ניסיון בשביל להוביל את הסטארט-אפ להתנהלות כלכלית רווחית שתאפשר צמיחה. הטעות הרווחת של סטארט-אפים בתחילת הדרך היא להתפשר על CFO חסר ניסיון בגלל שיקולים כלכליים. חשוב להכיר אופציה נוספת – CFO במיקור חוץ. על ידי שימוש בשירות של CFO חיצוני ניתן לחסוך עלויות ולקבל סיוע מאנשי כספים מקצועיים ועתירי ניסיון.

Author Image

אביעד שורק (Aviad Sorek)

שותף מייסד ומנכ"ל